วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
ลงวันที่ 17/10/2566

เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
ประกอบด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ 5 หมวด ดังนี้
1.หมวดทางหลวงหนองไผ่
2.หมวดทางหลวงโนนหัน
3.หมวดทางหลวงหนองเรือ
4.หมวดทางหลวงเกษตรสมบูรณ์
5.หมวดทางหลวงแก้งคร้อ
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 86 ดาวน์โหลด

'