วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การให้บริการจุดจอดรถบรรทุกในพื้นที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
ลงวันที่ 28/12/2566
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ได้เตรียมความพร้อมวันเทศกาลปีใหม่ 2567 ตามมาตรการเตรียมความพร้อม 3 มาตรการของ กรมทางหลวง ครบทุกด้าน ดังนี้
มาตรการด้านการเตรียมความพร้อมของทางหลวง
มาตรการด้านการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
มาตราการด้านอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
และมีการเตรียมการเรื่อง จุดจอดรถบรรทุก ให้เป็นจุดพักรถ สำหรับ ประชาชนทั่วไปมาใช้บริการ มีห้องน้ำบริการ ชาย หญิง คนพิการ มีระบบน้ำใช้เพียงพอ และมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด จุดละ 2 คน ทุกวัน พร้อมให้บริการ

'