วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รณรงค์ใส่เครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันพุธและวันศุกร์
ลงวันที่ 14/02/2567
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายกฤติเดช  ศรียงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) คณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ
ร่วมรณรงค์ใส่เครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันพุธและวันศุกร์ ตามที่ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ขอความร่วมมือรณรงค์ใส่เครื่องแต่งกายตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย
โดยส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

'