วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2566
ลงวันที่ 26/07/2566
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกฤติเดช ศรียงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ) นายวินัย สุทธิประภา รองผู้อำนวย
การฝ่ายปฏิบัติการ นายศานิต ขาวเมืองน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งหัวหน้างานและคณะเจ้า
หน้าที่แขวงฯ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นแน่ว
แน่ ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

'