วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การพัฒนาริมทางหลวงเป็นจุดจำหน่ายสินค้าสร้างความปลอดภัย
ลงวันที่ 05/04/2566

ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.15 น. นายกฤติเดช  ศรียงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาริมทางหลวงเป็นจุดจำหน่ายสินค้าสร้างความปลอดภัย แก่ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมตลาดข้าวโพดริมทางสร้างเงินล้าน เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ สินค้าและผลิตภณฑ์ สร้างโอกาศ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และรณรงค์การสร้างความปลอดภัยทางถนน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดฝักสดตำบลหนองบัว หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น โดย นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี


'