title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน 33400 งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2051 ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน ระหว่าง กม.3+265 - กม.5+291 11/04/2567 คค 06045/พ.1/EB/17/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33120 บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 3 ระหว่าง กม.126+167 - กม.126+168 18/04/2567 คค 06045/พ.1/EB/18/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 3 ระหว่าง กม.121+928 - กม.122+943 09/04/2567 คค ๐๖๐๔๕/พ.๑/EB/ ๑๕ /๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 15 ระหว่าง กม.67+300 - กม.74+740 09/04/2567 คค ๐๖๐๔๕/พ.๑/EB/ ๑๖ /๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 6 ระหว่าง กม.147+710 - กม.148+174, กม.148+453 - กม.149+494 09/04/2567 คค ๐๖๐๔๕/พ.๑/EB/๑๔/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 4 ระหว่าง กม.130+260 - กม.136+922 03/04/2567 คค 06045/พ.1/EB/9/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 4 ระหว่าง กม.78+617 - กม.87+809 03/04/2567 คค 06045/พ.1/EB/12/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 5 ระหว่าง กม.75+548 - กม.78+172 03/04/2567 คค 06045/พ.1/EB/13/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2054 ตอน ลาดใหญ่ - ช่องสามหมอ ตอน 6 ระหว่าง กม.13+875 - กม.33+630 02/04/2567 คค 06045/พ.1/EB/7/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 3 ระหว่าง กม.145+545 - กม.146+490 02/04/2567 คค 06045/พ.1/EB/8/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2170 ตอน วัดปทุมชาติ - หนองจาน ตอน 2 ระหว่าง กม.28+666 - กม.30+521 02/04/2567 คค ๐๖๐๔๕/พ.๑/EB/ 5 /๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวย ความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 9 ระหว่าง กม.150+520 - กม.161+550 03/04/2567 คค 06045/พ.1/EB/11/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+145 - กม.0+985 02/04/2567 คค ๐๖๐๔๕/พ.๑/EB/ ๖ /๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 1 ระหว่าง กม.105+126 - กม.110+820 02/04/2567 คค ๐๖๐๔๕/พ.๑/EB/ 4 /๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 9 ระหว่าง กม.88+731 - กม.98+023 03/04/2567 คค 06045/พ.1/EB/10/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 173 รายการ