title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประวัติแขวงทางหลวงชัยภูมิ
ลงวันที่ 05/11/2561

พ.ศ. 2482  ก่อตั้งเป็นหมวดการทางชัยภูมิ  สังกัดเขตการทางนครราชสีมา

พ.ศ. 2492  ยกฐานะเป็นแขวงการทางชัยภูมิ   สังกัดเขตการทางนครราชสีมา                  

พ.ศ. 2531   ย้ายไปสังกัดเขตการทางเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2537   ย้ายไปสังกัดสำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น)

พ.ศ. 2558   เปลี่ยนชื่อเป็นแขวงทางหลวงชัยภูมิ   สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 

แขวงทางหลวง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. วางแผนบำรุงปกติ บำรุงพิเศษ บำรุงตามกำหนดเวลา งานบูรณะและงานรักษาสภาพทาง

  2. วางแผนดำเนินงานและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้

  3. บำรุงรักษาเครื่องจักรยานพาหนะ

  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

หมวดทางหลวง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. ดำเนินงานบำรุงปกติ งานก่อสร้างรักษาสภาพทาง

 2. ตรวจสอบแนวเขตทางหลวง

 3. ควบคุมดูแลการรุกล้ำเขตทางหลวง

 4. ตรวจสอบการขออนุญาตทำทางเชื่อม ปักเสาพาดสายไฟฟ้า ฯลฯ


'