title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ตอน 4 ระหว่าง กม.9+350 - กม.15+050 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 15/05/2567 อด.2/9/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
47 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 7 ระหว่าง กม.50+450 - กม.52+000 14/05/2567 อด.2/2/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
48 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 4 ระหว่าง กม.0+165 - กม.2+600 16/05/2567 อด.2/17/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
49 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ตอน 1 ระหว่าง กม.36+200 - กม.37+550 21/05/2567 อด.2/25/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
50 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 8 ระหว่าง กม.8+000 - กม.15+890 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 21/05/2567 อด.2/21/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
51 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2270 ตอน มีชัย - ลำน้ำสงคราม ระหว่าง กม.2+670 - กม.13+700 (ดำเนินการเป็นช่วง ๆ) 16/05/2567 อด.2/18/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
52 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน 8 ระหว่าง กม.13+870 - กม.15+260 21/05/2567 อด.2/22/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
53 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คำกุง - หนองกุงทับม้า ตอน 2 ระหว่าง กม.43+000 - กม.47+150 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 16/05/2567 อด.2/15/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
54 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ตอน 2 ระหว่าง กม.0+235 - กม.4+830 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 21/05/2567 อด.2/26/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
55 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ตอน 3 ระหว่าง กม.18+635 - กม.21+490 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 16/05/2567 อด.2/16/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
56 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ตอน 3 ระหว่าง กม.39+425 - กม.43+200 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 16/05/2567 อด.2/20/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
57 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน 5 ระหว่าง กม.25+390 - กม.26+550 16/05/2567 อด.2/19/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
58 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม.44+700 - กม.45+870 14/05/2567 อด.2/3/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
59 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ตอน 2 ระหว่าง กม.25+700 - กม.27+000 15/05/2567 อด.2/11/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
60 ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2096 06/03/2567 624/จ.67/153 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 429 รายการ