title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
391 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 28/06/2562 624/จ.62/253 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
392 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายเตือนโรงเรียนและหลักนำทาง งานบรูณะทรัพย์สิน 24/06/2562 624/จ.62/247 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
393 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 24/06/2562 624/จ.62/246 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
394 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2025 2231 2350 2393 20/06/2562 624/จ.62/244 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
395 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2023 12/06/2562 624/จ.62/241 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
396 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2289 06/06/2562 624/จ.62/232 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
397 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 04/06/2562 624/จ.62/228 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
398 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2023 2231 04/06/2562 624/จ.62/227 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
399 จ้างเหมาติดตั้งแบริเออร์พลาสติกและหลักนำทางชนิดอ่อนตัว งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/220 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
400 จ้างเหมาติดตั้งแบริเออร์พลาสติก งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/219 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
401 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายเตือนแนวทาง งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/218 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
402 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/217 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
403 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2025 2350 29/05/2562 624/จ.62/216 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
404 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2312 2410 29/05/2562 624/จ.62/215 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
405 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 21/05/2562 624/จ.62/214 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 391 ถึง 405 จาก 429 รายการ