title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
376 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.27+000 - กม.28+850 05/02/2563 อด.2/1/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
377 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัส 33500 ทางหลวงหมายเลข 2270 31/07/2562 624/จ.62/288 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
378 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัส 33500 ทางหลวงหมายเลข 2318 31/07/2562 624/จ.62/287 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
379 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 22 08/08/2562 624/-/จ.62/301 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
380 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2023 2025 2231 2350 08/08/2562 624/-/จ.62/299 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
381 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2350 งานบูรณะทรัพย์สิน 07/08/2562 624/-/จ.62/296 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
382 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง 30/07/2562 624/-/จ.62/281 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
383 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งานบรุณะทรัพย์สิน 30/07/2562 624/จ.62/280 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
384 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2023 2239 25/07/2562 624/จ.62/279 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
385 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 2318 2096 2092 2230 24/07/2562 624/จ.62/274 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
386 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 22 23/07/2562 624/จ.62/266 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
387 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจรเพื่อติดตั้งในทางหลวงหมายเลข 22 23/07/2562 624/จ.62/265 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
388 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 2022 2312 23/07/2562 624/จ.62/264 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
389 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งานบรูณะทรัพย์สิน 12/07/2562 624/จ.62/262 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
390 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง (ก่อสร้างใหม) 05/07/2562 624/จ.62/255 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 376 ถึง 390 จาก 429 รายการ