title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
361 ซ่อมแซมศาลาทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ที่ กม.20+730 RT.และ กม.32+635 RT. 20/04/2563 624/จ.63/161 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
362 ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน-บ้านยา ระหว่าง กม.35+850 - กม.36+060 20/04/2563 624/จ.63/160 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
363 ซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก-บ้านดุง ที่ กม.35+320 LT.และ กม.35+347 RT. 17/04/2563 624/จ.63/158 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
364 ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2096 ระหว่าง กม.39+350-กม.40+000 17/04/2563 624/จ.63/157 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
365 ซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2022 ที่ กม.0+990 ด้านซ้ายทางและ กม.11+778 ด้านซ้ายทาง 15/04/2563 624/จ.63/152 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
366 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) และตีเส้นจราจรใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2096 ที่ กม.37+925 (สามแยกบ้านดุง) 19/03/2563 624/จ.63/130 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
367 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง-ศรีธาตุ ตอน 2 ระหว่าง กม.29+150-30+050 (โรงเรียนห้วยยางชัยพร) 15/04/2563 อด.2/จจ./9/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
368 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2270 ตอน มีชัย-ลำน้ำสงคราม กม.13+800 (โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 14/04/2563 อด.2/จจ./8/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
369 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2318 ตอน ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน กม.5+250 RT.(โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร) 14/04/2563 อด.2/จจ./7/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
370 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2255 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาข่า-สุมเส้า ที่ กม.15+570 (โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด) 14/04/2563 อด.2/จจ./6/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
371 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง-ศรีธาตุ ตอน 1 ระหว่าง กม.24+560-กม.25+510 (โรงเรียนบ้านคำม่วง) 09/04/2563 อด.2/จจ./5/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
372 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ-สร้างคอม ตอน 2 ระหว่าง กม.25+035-กม.25+985 (โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม) 09/04/2563 อด.2/จจ./4/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
373 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2025 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยเกิ้ง-กุมภวาปี ระหว่าง กม.12+680-กม.13+630 (โรงเรียนกุมภวาปี 09/04/2563 อด.2/จจ./3/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
374 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหาน-กุมภวาปี ระหว่าง กม.12+970-กม.13+920 (โรงเรียนบ้านพังงู) 09/04/2563 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
375 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ-สร้างคอม ตอน 1 ที่ กม.21+105 (โรงเรียนบ้านโคกสว่าง) 09/04/2563 อด.2/จจ./1/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 361 ถึง 375 จาก 463 รายการ