title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ 01/04/2567 คค 06044/พ.4/1/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ ตอน 3 ระหว่าง กม.2+600 - กม.4+950 02/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/7/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน 6 ระหว่าง กม.27+300 - กม.29+650 02/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/8/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ตอน 3 ระหว่าง กม.0+415 - กม.2+630 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 03/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/14/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ตอน 1 ระหว่าง กม.10+435 - กม.11+800 03/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/17/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ตอน 5 ระหว่าง กม.17+750 - กม.20+300 01/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/5/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ตอน 4 ระหว่าง กม.9+350 - กม.15+050 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 04/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/21/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 7 ระหว่าง กม.50+450 - กม.52+000 03/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/15/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 4 ระหว่าง กม.0+165 - กม.2+600 04/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/20/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ตอน 1 ระหว่าง กม.36+200 - กม.37+550 02/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/6/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 8 ระหว่าง กม.8+000 - กม.15+890 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 01/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/4/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2270 ตอน มีชัย - ลำน้ำสงคราม ระหว่าง กม.2+670 - กม.13+700 (ดำเนินการเป็นช่วง ๆ) 01/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/3/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน 8 ระหว่าง กม.13+870 - กม.15+260 01/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/2/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คำกุง - หนองกุงทับม้า ตอน 2 ระหว่าง กม.43+000 - กม.47+150 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 02/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/10/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ตอน 2 ระหว่าง กม.0+235 - กม.4+830 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 02/04/2567 คค 06044/พ.5.1/(eb)/9/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 125 รายการ