f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6643-17-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2567 67039215878 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 67039074774 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 67039073548 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
19 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2567 620/67/18 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 620/50/67/44 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
21 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 67029296786 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
22 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 20-6369-22-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 620/บี/30/67/19 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
23 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6643-17-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 620/บี/30/67/18 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
24 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6489-15-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 620/บี/30/67/20 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 620/40/67/43 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
26 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6216-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 620/บี/67/17 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 620/40/67/42 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
28 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6216-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2567 620/บี/67/17 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/บี/40/67/07 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
30 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 620/35/67/03 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 306 รายการ