f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.๔๑+๐๗๕ - กม.๔๒+๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2563 63037104694 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
92 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอน อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๔๙๒ LT. 11/03/2563 63037105008 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ท่าเดื่อ - ชุมแพ ระหว่าง กม.๒๒๐+๔๔๙ - กม.๒๒๑+๐๕๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2563 63037103668 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ระหว่าง กม.๗+๑๕๐ - กม.๑๑+๒๓๐ (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2563 63037080212 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ระหว่าง กม.๗๙+๐๕๐ - กม.๘๓+๔๓๔ (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2563 63037080388 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน โนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.๒๓๔+๒๗๓ - กม.๒๓๕+๗๘๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2563 63037079706 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
97 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.๑๑+๔๐๐ - กม.๑๒+๖๑๐ 04/03/2563 63027511469 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
98 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.๔๒๕+๔๒๐ - กม.๔๒๗+๗๘๐ RT. 04/03/2563 63027497258 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
99 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.๒๐๕+๐๐๐ - กม.๒๑๗+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ) 05/03/2563 63027498967 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
100 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ตอน หนองขาม - หนองหาน ระหว่าง กม.๘+๖๕๗ - กม.๑๑+๙๐๐ (LT.) 04/03/2563 63027498726 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
101 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน ลำพันชาด - บ้านผาสุข ระหว่าง กม.๘๔+๐๐๐ - กม.๘๖+๖๗๐ 04/03/2563 63027498835 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
102 จำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานนอกเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด 03/01/2563 คค 06123/พ.4/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
103 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗๙+๙๗๕ - กม.๒๘๒+๔๕๐ (RT.), กม.๒๘๑+๐๒๕ - กม.๒๘๑+๘๐๐ (LT.) และ กม.๒๘๒+๓๐๐ - กม.๒๘๓+๐๐๐ (LT.) 07/12/2562 คค 06123/พ.1/EB/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
104 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๘๖+๑๘๐ - กม.๒๘๙+๕๕๐ (LT.) และ กม.๒๘๗+๐๙๐ - กม.๒๙๐+๒๓๐ (RT.) 14/12/2562 คค 06123/พ.1/EB/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
105 จำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด 21/11/2562 คค ๐๖๑๒๓/พ.๔/๑/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 109 รายการ