f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จำหน่ายพัสดุอะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (เศษเหล็ก) และยางเก่าชำรุด (งานเงินทุน) 19/08/2563 คค 06123/พ.4/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
62 จำหน่ายพัสดุ (แบตเตอรี่เก่าชำรุด งานเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด 19/08/2563 คค 06123/พ.4/6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
63 จำหน่ายพัสดุ (ครุภัณฑ์ชำรุด) โดยวิธีขายทอดตลาด 17/07/2563 คค 06123/พ.4/5/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
64 จำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด 14/07/2563 คค 06123/พ.4/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
65 จำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานนอกเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด 17/06/2563 คค 06123/พ.4/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมหลักพัฒนาระบบขนส่งทางบก กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.๔๒+๐๐๐ - กม.๔๓+๔๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/04/2563 63047214670 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมหลักพัฒนาระบบขนส่งทางบก กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.๘+๒๓๒ - กม.๑๐+๒๔๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/04/2563 63047215080 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมหลักพัฒนาระบบขนส่งทางบก กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านสะอาด - เหล่านางาม ระหว่าง กม.๘+๔๔๕ - กม.๑๐+๐๗๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/04/2563 63047215233 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข้ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖๗+๕๑๗ - กม.๑๖๙+๑๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 63047106461 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔+๔๖๗ - กม.๔+๘๘๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 63047109703 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
71 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๒ ตอน นิคม – บ้านดุง ระหว่าง กม.๓+๕๒๕ - กม.๕+๒๕๐ 13/04/2563 63047027050 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ระหว่าง กม.๗๖+๒๕๘ - กม.๗๖+๖๑๑, กม.๗๗+๕๔๙ - กม.๗๘+๔๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/04/2563 63037560077 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.๔๑+๕๐๐ - กม.๔๕+๘๙๕ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/04/2563 63037486363 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
74 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ท่าพระ-ขอนแก่น ระหว่าง กม.๓๓๒+๖๘๑ - กม.๓๓๔+๑๘๑ 02/04/2563 63037559815 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ระหว่าง กม.๑๑๑+๕๗๒ - กม.๑๑๓+๔๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/04/2563 63037558872 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 109 รายการ