f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๔ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน บ้านผือ - น้ำซึม ระหว่าง กม.๓+๗๕๕ - กม.๗+๓๗๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๒๖/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
32 ประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน หนองหล่ม - คอนสาร ระหว่าง กม.๑๑๘+๘๐๐ - กม.๑๑๙+๘๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๒๔/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ระหว่าง กม.๗๔+๗๗๐ (LT.) - กม.๗๗+๕๖๓ (LT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 17/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๒๓/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๘๐+๒๕๐ - กม.๕๘๑+๑๗๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๒๒/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๖ ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม.๔๔+๗๓๔ - กม.๔๖+๑๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 18/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๒๘/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ระหว่าง กม.๘๘+๖๐๐ - กม.๘๙+๔๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 17/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๒๗/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.๓๒๕+๘๐๐ (RT.) - กม.๓๒๗+๗๗๑ (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ 17/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๒๕/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
38 จำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน) โดยวิธีขายทอดตลาด 11/11/2563 คค 06123/พ.4/1/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ตอน ๔ ระหว่าง กม.๔+๑๑๐ (LT.) - กม.๘+๗๓๕ (LT.) และ กม.๔+๕๒๗ (RT.) - 16/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๑๖/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.๓๒๑+๗๙๐ (LT.) - กม.๓๒๒+๔๑๐ (LT.) และกม.๓๒๓+๑๘๓ (LT.) - กม.๓๒๕+๑๐ 16/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๑๙/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๑๐+๕๗๐ LT. - กม.๔๑๒+๘๓๐ LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 17/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๒๑/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๑ ตอน หินตั้ง - หนองสองห้อง ระหว่าง กม.๐+๔๐๐ - กม.๑+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน 16/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๑๒/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน โนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.๒๓๕+๗๘๐ - กม.๒๓๘+๔๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd 16/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๑๗/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๓๕+๖๗๐ RT. - กม.๔๓๗+๘๓๐ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร 17/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๒๐/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ระหว่าง กม.๐+๒๒๕ - กม.๒+๑๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/11/2563 คค ๐๖๑๒๓/พ.๑/EB/๑๕/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 109 รายการ