สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอน บ้านสะอาด - เหล่านางาม ระหว่าง กม.๘+๒๔๐ - กม.๑๒+๖๘๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 26/09/2565 คค 06123/พ.1/EB/16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๓+๔๕๐ - กม.๘๔+๙๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2565 ขก.1/18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.๒๗+๘๕๐(RT.) - กม.๓๐+๘๕๐(RT.) ด้วยวิธีปร 13/09/2565 ขก.1/7/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐(LT.) - กม.๒๐+๒๕๙(LT.) และ กม.๑๖+๘ 13/09/2565 ขก.1/8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๘ ตอน กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.๘+๓๗๕ LT.- กม.๑๐+๔๔๖ LT., ระหว่าง กม.๗+๒๐๐ RT. - กม.๑๐+๔๔๖ RT. ด้วยวิธีประ 13/09/2565 ขก.2/5/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
111 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๗ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 09/09/2565 คค 06123/พ.1/EB/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
112 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) สำนักงานทางหลวงที่ ๗ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 09/09/2565 คค 06123/พ.1/EB/1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
113 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ ๙) สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 09/09/2565 คค 06123/พ.1/EB/3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง (ครั้งที่ ๒) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอน บ้านสะอาด - เหล่านางาม ระหว่าง กม.๖+๐๐๐ - กม.๘+๖๐๐ 24/08/2565 คค 06123/พ.1/EB/64/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
115 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๑๖๖+๐๐๐ - กม.๑๖๖+๙๕๐ 17/08/2565 คค 06123/พ.1/EB/63/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง (ครั้งที่ ๒) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอน บ้านสะอาด - เหล่านางาม ระหว่าง กม.๖+๐๐๐ - กม.๘+๖๐๐ 01/08/2565 65077538866 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง (ครั้งที่ ๒) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๒ ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.๑๔+๘๘๐ - กม.๑๖+๑๒๐ 01/08/2565 คค 06123/พ.1/EB/59/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง (ครั้งที่ ๒) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๕ ตอน พล - ลำชี ระหว่าง กม.๓๓+๑๒๕ - กม.๓๔+๕๐๗ 01/08/2565 คค 06123/พ.1/EB/60/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง (ครั้งที่ ๒) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๓๒๕ - กม.๑๓+๐๐ 01/08/2565 คค 06123/พ.1/EB/61/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง (ครั้งที่ ๒) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน โพนทอง - แก้งสนามนาง ระหว่าง กม.๑๘+๗๔๒ - กม.๒๒+๙๗๐ 27/07/2565 คค 06123/พ.1/EB/58/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 278 รายการ