สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.๑๐๒+๒๐๐ - กม.๑๐๖+๕๐๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27/09/2565 ชภ.(จ) 12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ระหว่าง กม.๖๕+๐๗๕ - กม.๖๘+๗๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอ 27/09/2565 ขก.1/26/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ระหว่าง กม.๖๘+๗๕๐ - กม.๗๔+๐๐๐ ด้วยวิธีประ 27/09/2565 ขก.1/13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๖๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๒ ตอน นิคม - บ้านดุง ระหว่าง กม.๓๘+๔๑๕ - กม.๓๙+๗๐๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2565 อด.2 / 2 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๐+๐๐๐ - กม.๑๑๔+๙๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2565 ชภ.(จ) 16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
96 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอน อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๙๐ และทางหลวงหมายเลข ๒๑๖ ตอน ถนนว 29/09/2565 คค 06123/พ.1/EB/27/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๙+๔๑๘ - กม.๑๑๙+๗๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21/09/2565 ชภ.(จ) 27/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๗ ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๑+๗๕๐ - กม.๒+๒๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 21/09/2565 ขก.2/8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ที่ กม.๔๔๑+๑๗๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/2565 คค 06123/พ.1/EB/9/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ร่องแซง - หนองแก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๘๑+๖๐๐ LT. - กม.๔๘๙+๒๘๐ LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 ขก.2/7/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๖ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ระหว่าง กม.๗๔+๐๐๐ - กม.๗๕+๐๑๗ ด้วยวิธีปร 26/09/2565 ขก.1/22/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑ ตอน หนองหัวคู - บ้านผือ ระหว่าง กม.๔๐+๘๗๐ - กม.๔๑+๓๗๐ ด้วยวิธีประกว 26/09/2565 อด.1/ 9 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๙ ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม.๒+๓๐๐ - กม.๗+๓๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 26/09/2565 ชภ.(จ) 21/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.๑๖๓+๕๐๐ RT. - กม.๑๖๕+๘๕๕ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 26/09/2565 ขก.2/6/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๑๖๔+๙๒๓ - กม.๑๖๖+๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 26/09/2565 ชภ.(จ) 13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 278 รายการ