สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.๓๘+๕๘๐ - กม.๓๙+๖๓๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 22/03/2567 ขก.1/9/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
47 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๕ ตอน พล - ลำชี ระหว่าง กม.๒๗+๕๐๐ - กม.๓๐+๓๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 22/03/2567 คค 06123/พ.1/EB/12/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
48 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๘ ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ ระหว่าง กม.๑๔+๕๐๐ - กม.๑๗+๕๐๐ จ. มหาสารคาม ๑ แห่ง 22/03/2567 คค 06123/พ.1/4/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
49 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๙ ตอน ชนบท - กุดรู ระหว่าง กม.๒+๙๕๐ - กม.๕+๙๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 22/03/2567 คค 06123/พ.1/6/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
50 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๒ ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.๓๘+๕๐๐ - กม.๓๙+๔๖๕ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 22/03/2567 บผ.10/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
51 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.๓๐+๕๐๐ - กม.๓๑+๓๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 22/03/2567 ขก.2/20/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
52 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี๒๕๖๗กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๔ ตอน เทพสถิต-ซับใหญ่ตอน๒ ระหว่างกม.๓๕+๓๓๕ - กม.๓๘+๑๐๐ 22/03/2567 ขก.1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
53 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 21/03/2567 สทล.๗.๑/๓/๒๕๖๗ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
54 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง 22/03/2567 สทล.7.1/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
55 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและ ระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 21/03/2567 สทล.7.1/2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านแข้ - ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.๒๐๔+๕๐๔ RT. - กม.๒๐๗+๙๐๐ RT. 16/03/2566 ขก.2/30/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านแข้ - ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.๒๐๔+๕๐๔ RT. - กม.๒๐๗+๙๐๐ RT. 16/03/2566 66037269679 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ช่องสำราญ - คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๑๔๙+๗๐๐ - กม.๑๕๑+๓๑๐ 16/03/2566 ชภ.(จ)49/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2566 66037180849 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ที่ กม.๕๖๕+๖๐๐ 08/03/2566 ขก.1/52/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 278 รายการ