วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๔ ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ตอน ๘ ระหว่าง กม.๕+๒๗๗ - กม.๕+๕๗๐ และ กม.๕+๙๙๐ - กม.๖+๙๘๐ 24/04/2567 ขก.2/23/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 67049330323 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๙๕+๘๐๔(LT.) - กม.๓๙๘+๕๓๔(LT.) 19/04/2567 ขก.1/31/67 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๙๕+๘๐๔(RT.) - กม.๓๙๘+๕๓๔(RT.) 19/04/2567 ขก.1/35/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๘๙+๓๙๐ - กม.๙๒+๐๐๐ 18/04/2567 ขก1/11/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๙๕+๘๐๔(LT.) - กม.๓๙๘+๕๓๔(LT.) 18/04/2567 67049267967 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๙ ตอน คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.๗+๐๐๐ - กม.๑๐+๑๓๕ และ ระหว่าง ๑๐+๘๕๐ - กม.๑๕+๐๐๐ 18/04/2567 ขก1/29/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน ทางพาด - พล ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๔+๘๐๐ - กม.๒๕+๘๐๐ และ กม.๒๗+๕๐๐ - กม.๒๗+๘๖๐ 18/04/2567 บผ5/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘๑+๓๐๘ - กม.๑๘๘+๕๕๕ 18/04/2567 ชภ.30/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๔ ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ตอน ๘ ระหว่าง กม.๕+๒๗๗ - กม.๕+๕๗๐ และ กม.๕+๙๙๐ - กม.๖+๙๘๐ 18/04/2567 67049266417 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๘๙+๓๙๐ - กม.๙๒+๐๐๐ 18/04/2567 67049243347 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี๒๕๖๗รหัสงาน๒๘๑๐๐กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข๒๐๑ตอน สี่แยกโรงต้ม-ช่องสามหมอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๑+๐๐๐ (RT.) - กม.๑๔๓+๘๘๕ (RT.),กม.๑๕๖+๖๘๕(RT.)- กม.๑๕๘+๕๓๔(RT) 17/04/2567 ชภ.29/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๙๕+๘๐๔(RT.) - กม.๓๙๘+๕๓๔(RT.) 17/04/2567 67049242659 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก - บ้านฝาง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๕๒๒+๑๒๕ LT. - กม.๕๒๔+๗๔๕ LT. 17/04/2567 ขก.2/22/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.๑๒๐+๙๗๐(RT.) - กม.๑๒๒+๒๖๕(RT.), กม.๑๒๒+๒๘๐(LT.) - กม.๑๒๖+๐๐๐(LT.) 11/04/2567 ชภ.๒๗/๒๕๖๗ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 278 รายการ